อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์

อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์
รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ

ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ

พิระดา ธรรมวีระพงษ์

พิระดา ธรรมวีระพงษ์

รติพันธุ์ เกตุอรุณ

รติพันธุ์ เกตุอรุณ

พรพิมล แซ่โล้ว

พรพิมล แซ่โล้ว
งานบุคคล การเงิน และพัสดุ

นุชนาฎ เกิดโพธิ์ทอง

นุชนาฎ เกิดโพธิ์ทอง
งานบริการทั่วไป

อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์
ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ
พิระดา ธรรมวีระพงษ์
รติพันธุ์ เกตุอรุณ<
พรพิมล แซ่โล้ว
นุชนาฎ เกิดโพธิ์ทอง

อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์
รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์สื่อสารองค์กร

ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ

พิระดา ธรรมวีระพงษ์

รติพันธุ์ เกตุอรุณ

พรพิมล แซ่โล้ว
งานบุคคล การเงิน และพัสดุ

นุชนาฎ เกิดโพธิ์ทอง
งานบริการทั่วไป

Slider