ชื่อหน่วยงาน กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ Chula International Communications (CIC)
สังกัด ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ หรือ ศูนย์การสื่อสารนานาชาติแห่งจุฬาฯ (ชื่อเดิม) ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ในวาระที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ "ก้าวหน้า" ที่มุ่งหวังให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกมีมาตรฐาน และคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

หลักการและเหตุผล
           กลุ่ม ภารกิจสื่อสารนานาชาติ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการและสร้างระบบการสื่อสาร ที่ทันสมัย รองรับกับการมุ่งหวังที่จะให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำใน ระดับโลกมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญและหันมาดูแลภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระที่พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกำกับของ รัฐบาลผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว นับเป็นวาระที่เหมาะสมที่มหาวิทยาลัยจะได้ปรับภาพลักษณ์ (repositioning) โดยการสื่อสารภาพขององค์กรที่เก่าแก่ แต่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการอย่างสูง เป็นองค์กรที่มีบุคลากร ที่มีความรู้และความสามารถ ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลัง อีกทั้งยังทำงานให้มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติได้ด้วยความมั่นคงและมีความสุข

วัตถุประสงค์
           1. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์  Chula International Communications ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดการและสร้างระบบการสื่อสารที่ทันสมัยให้เป็น คลังปัญญาหรือ Brain Bank ซึ่งเป็น Data base  และสร้าง online press room ซึ่งเป็น Search Engine  สำหรับข่าวสารที่รวดเร็วถูกต้องเพื่อตอบสนองแก่กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร อันได้แก่ ภายในองค์กร (ผู้บริหาร/ คณาจารย์/ บุคลากร/ นิสิต) และ ภายนอกองค์กร (ชุมชน/ นิสิตเก่า/ ประชาชนทั่วไป/ สื่อมวลชนในประเทศและต่างประเทศ
           2. เพื่อเสนอผลงานของโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
           3. เพื่อทำให้ประชาคมในจุฬาฯ และบุคคลภายนอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศรับรู้และจดจำภาพลักษณ์ใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย