BIG 7472 1 500           1. สร้างและปรับปรุงระบบการสื่อสารที่ทันสมัยมีความเป็นสากลและยั่งยืน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้รับสารชาวต่างประเทศ (International Target Audience)
           2. บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive Public Relations หรือPPR) ของจุฬาฯ ให้มีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ วางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Communication) ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับมหาวิทยาลัย
           3. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ (คือ เป็นแหล่งรวมของคนดีและเก่ง เป็นเสาหลักของแผ่นดิน) และระดับนานาชาติ (คือ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับโลก)
           4. สร้างระบบการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) ที่ยั่งยืน
           5. สร้างระบบที่ยั่งยืนในการควบคุม ตรวจสอบและดูแลภาพลักษณ์ของจุฬาฯ