BIG 7472 1 500แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี้

ภาระหน้าที่การสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ (International Target Audience) ได้แก่
           1. วางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และบริหารการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ก้าวหน้า ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งมีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับโลก
           2. ออกแบบ และพัฒนาสัญลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ให้มีความเป็นสากล พร้อมจัดทำของที่ระลึกติดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำให้การประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์องค์กรมีความชัดเจน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
           3. วางแผน ออกแบบ ประเมินผล และประสานงานเพื่อจัดทำสื่อดิจิตัล สื่อโสตทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อนอกสถานที่เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และโครงการสื่อ สารและประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

ภาระหน้าที่งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก(Proactive Public Relations หรือPPR) ได้แก่
           1. วางแผน ประสานงานและประเมินผลการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมพิเศษเชิงรุกเพื่อ แสดงให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึงศักยภาพทางด้านวิชาการของจุฬาฯ และความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยที่จะตอบแทนหรือรับใช้สังคมอย่างชัดเจนและ เป็นรูปธรรม
           2. สร้างและบริหารการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต (Crisis Communication)
           3. ประสานงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทุกแขนง (Media Relations) เพื่อทำให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย อาทิ สิ่งอันมีคุณค่าของทุกคณะ หน่วยงาน และสถาบันต่างๆ ในจุฬาฯ ให้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
           4. ให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพแก่หน่วยงานภายในของจุฬาฯ
           5. ศึกษาเกี่ยวกับสื่อใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
           6. ควบคุมการตรวจสอบและดูแลภาพลักษณ์ของจุฬาฯ