ข่าวสั้นทันเหตุการณ์

The Gazette of CU Vol.4 Issue 2 เล่มล่าสุดออกแล้ว "คลิกเพื่อดู"http://goodgoods.com.uahttp://russ-love.com/http://farkopi.comwww.niko-trading.niko.ua

9 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ "คลิกเพื่อดู"http://domprestarelih.com/www.profshina.kiev.uaemozzi.com.ua/http://profshina.kiev.ua/

ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครรับ CU SMS โดยคลิกที่นี่ ซึ่งบริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นhttp://avto-poliv.com.uahttp://orlov-tkachuk.com.uahttp://autotovari.com/www.viagra-generica.com

012
facebook จุฬาฯ youtube จุฬาฯ

Calendar

January 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ติดต่อ CICC


กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 1
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน 10330
โทรศัพท์ : 02-218-3280 ถึง 3
โทรสาร : 02-218-3281
E-mail :  cicc@chula.ac.th

เมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนึ่งใน 5 เมืองหลักในงาน "จุฬาฯวิชาการ 2555"

PDF พิมพ์ อีเมล

20121015-1-thai
           งาน "จุฬาฯ วิชาการ 2555" (CU Academic Expo 2012) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯ ที่ครบครันและครอบคลุมทุกสาขาวิชาสู่สาธารณชน ภายใต้แนวคิดหลัก "เสาหลักแห่งปัญญา สืบราชมรรคาพัฒนาแผ่นดิน" พบกับหลากหลายโครงการ และกิจกรรมที่น่าสนใจนำเสนอในรูปแบบของเมือง 5 เมือง ได้แก่ เมืองวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมืองมนุษยศาสตร์ เมืองสังคมศาสตร์ เมืองสหสาขาวิชา และกิจกรรม / โครงการต่างๆ ที่ศาลาพระเกี้ยว และอาคารจัตุรัสจามจุรี
           ในส่วนของเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ สถาบันวิจัยพลังงาน สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
           ส่วนหนึ่งของโครงงานที่นำเสนอในเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดังนี้
               - โครงงาน Smart Energy : โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งโลกอนาคต (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ให้ความรู้และนำเสนออุปกรณ์ที่ใช้และพัฒนาเพื่อการจัดการโครงข่ายพลังงานทั้งระบบของประเทศไทย
               - โครงงานตามรอยราชมรรคาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (คณะวิทยาศาสตร์) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในปี 2554 นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ดำเนินตามแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง" โครงงานที่น่าสนใจ อาทิ โครงงานวิทยาเพื่อพื้นถิ่น : จากทรัพยากรลุ่มน้ำน่าน...สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การแสดงผลงานจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีทางอาหารเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์กับพระราชปณิธานของพ่อ เป็นต้น
               - โครงงานระบบผลิตความเย็นด้วยน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์และโครงงานพลังงานจากขยะกับอนาคตของประเทศ (สถาบันวิจัยพลังงาน) เป็นโครงงานสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพที่เป็นพลังงานจากขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทดแทนเชื้อเพลิง LPG
               - โครงงานการเฝ้าระวังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพชุมชนกรณีศึกษาที่ดินจุฬาฯ ที่ จ.สระบุรี โครงงานคายพิษสบู่ดำและโครงงานการจัดการคาร์บอนและการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม) โครงการต่างๆ เหล่านี้ทำให้พื้นที่ส่วนหนึ่งเกิดระบบนิเวศป่าใหม่กลับคืนมา โดยเชื่อมโยงกับการเก็บคาร์บอนด้วยการทำงานของป่าและการเกษตรยั่งยืน
               - โครงงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาการเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน (สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ) โครงงานนี้มีจุดเด่นที่เทคโนโลยีการเคลือบผิวโลหะเพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนสำหรับโรงเรือนปศุสัตว์ และนวัตกรรมเซรามิกหอม เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกของไทย
               - โครงงานจุฬาฯ รักษ์โลก (ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย) เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมกันจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่เก่า
               - โครงงานนำเสนอองค์ความรู้ในการใช้เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ (ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจ เช่น การทดสอบแรงด้วยเครื่อง Universal Testing machine การสาธิตภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายสูงในการวิจัย และการนำเสนอวิธีการซ่อม - สร้างเครื่องแก้วทางวิทยาศาสตร์ การเป่าแก้ว การทำลูกปัดแก้วการแกะสลักกระจกแก้ว
               - โครงงานสบู่ดินและระบบรับรองมาตรฐาน HAL - Q (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล) นำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาล
           พบกับโครงการต่างๆ ที่น่าสนใจในเมืองวิทยาศาสตร์สุขภาพและเมืองอื่นๆ ในงานจุฬาฯ วิชาการ 2555 ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2555 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chulavichakarn2555.com หรือทาง facebook: www.facebook.com/chulavichakarn55 และ twitter: http://www.twitter.com/chulavi55

 
You are here:

linkwebchula
sms-banner


emergency

chula-gallery
schola-banner

chula_ecard1
pedia-banner